Ram-Nath-Poddar

Late Dr. Ram Nath Poddar
1950-1952 & 1960-1968

Gajadhar-Somani

Late Shri Gajadhar Somani
1952-1954

Laxmi-Niwas-Birla

Late Shri Laxmi Niwas Birla
1954-1955

Kamal-Nayan-Bajaj

Late Shri Kamal Nayan Bajaj
1956-1957 & March – Dec.1968

Shanti-Prasad-Jain

Late Shri Shanti Prasad Jain
1957-1960

Alok-P-Jain

Shri Alok P. Jain
December 1968 to June 1974

Padamshri-Khel

Late Padamshri Khail Shankar
Durlabhji 1974-1977

Krishan-Jivan-Bhargava

Late Shri Krishna Jiwan Bhargwa
1977-1980

Shiv-Kumar-Mansinghka

Late Dr. S. K. Mansinghka
1980-24.03.2003

M-S-Daga

Late Dr. M. S. Daga
Since 28.04.2003 – 19-08-2022